หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

         ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ประกาศเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดลำปาง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  โดยมี นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายมนิตย์  สีฆสัมบันน์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และ ร.ต.ท.สมพงษ์  จิตตวิง ผู้แทนนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พ้นวาระ ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น

          คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  ดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                    Ÿ  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสภา

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                    Ÿ  เป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการการเมือง

                    Ÿ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    Ÿ  เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ                               

                    Ÿ  เป็นบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิกถอนการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

         เงื่อนไขเฉพาะ

                    Ÿ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    Ÿ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

                    Ÿ  มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

          วาระการดำรงตำแหน่ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีโดยนับจากปีปฏิทิน(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566)

          แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

  1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน
  2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมแสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

        การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ  Download ใบสมัครได้ทาง Website  www.thailandtourismcouncil.org

 

       การยื่นใบสมัคร

  1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565
  2. โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) รวมทั้งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง (ที่อยู่ด้านล่าง) และ ส่งสำเนามาที่ info@thailandtourismcouncil.org                                     

                                                              

 

                                                 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                               ที่อยู่  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น17

                                               1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

                                                     เขตราชเทวี กทม 10400

 

               วงเล็บมุมซอง “การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

                                                                                 

                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

            

Read More
mersin escort -

mobil seo

- Goley90 Güncel Giriş - instagram gerçek beğeni satın al - buy facebook followers - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - postegro web - istanbul escort - gebze escort - Baywin - güvenilir casino siteleri - güvenilir casino sitelerimersin escort -

mobil seo

- Goley90 Güncel Giriş - instagram gerçek beğeni satın al - buy facebook followers - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - postegro web - istanbul escort - gebze escort - Baywin - güvenilir casino siteleri - güvenilir casino siteleri
Loading...