วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

about_01-1
about_01-2 (1)

พันธกิจ

พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งระดับบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือและผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน มีความยั่งยืน และสามารถกระจายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์ม สร้างความพร้อมด้านนวัตกรรมและการตลาดดิจิตอลให้กับผู้ประกอบท่องเที่ยวและชุมชนของไทยปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและมีการบังคับใช้อย่างเป็นระบบ

แนวนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

               อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งในด้านอุปสงค์ (Demand) จากอัตรานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยปีละกว่าประมาณ 7-10% ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 20% ของจีดีพี  โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยจะมากกว่า 60 ล้านคนภายในปี 2566 และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีมูลค่ามากกว่า 25% ของจีดีพี หรือ สร้างรายได้เป็น 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งประเทศ

                ในขณะเดียวกันด้านอุปทาน ( Supply ) คือ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ก็กำลังพบกับความกดดันทั้งจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากนวัตกรรมดิจิตอล ซึ่งมีผลทำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลาย มีความเฉพาะตัวมากขึ้น มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระขึ้น มีการค้นหาข้อมูลและการจองแบบออนไลน์มากขึ้น และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังต้องพบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ที่ได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะสามารถช่วยฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายความเจริญไปยังชุมชมต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ จึงได้วางยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง


mersin escort -

mobil seo

- deneme bonusu veren siteler - Kiralık bahis sitesimersin escort -

mobil seo

- deneme bonusu veren siteler - Kiralık bahis sitesi
Loading...