TOURISM COUNCIL OF THAILAND

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายแพทย์สมชัย
เจียรนัยศิลป์

รองประธานฝ่ายงานบริหาร
signature

ว่าที่ ร.ต.เอนก
นุรักษ์

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาภูมิภาค
signature

นายสุทธิพงศ์
เผื่อนพิภพ

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ
signature

นางสมทรง
สัจจาภิมุข

รองประธานฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษ
signature

นางศิริรัตน์
เด่นวรพงษาสุข

รองประธานฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
signature

นายวิชิต
ประกอบโกศล

รองประธานฝ่ายการตลาด
signature

นางมาริสา
สุโกศล หนุนภักดี

รองประธานฝ่ายที่พักแรม
signature

นายสุรวัช
อัครวรมาศ

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธเนศ
วรศรัณย์

รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์

นายโสพนา
บุญสวยขวัญ

รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์

นายอดุลชัย
รักดำ

เลขาธิการและนายทะเบียน

นางวาสนา
ศรีกาญจนา

ปฏิคม

นายยุทธศักดิ์
สุภสร

กรรมการกลาง

นางสาวจิรพร
อมรวิสิทธิ์กุล

กรรมการกลาง

นายเฉลียว
ปรีกราน

กรรมการกลาง

นายสิทธิชน
พินิจฤทธิกร

กรรมการกลาง

นายแพทย์เอกลาภ
ทองบริสุทธิ์

กรรมการกลาง

ดร.อรอุมา
ไชยเศรษฐ

กรรมการกลาง

นายอนุชา
เทียนชัย

กรรมการกลาง

นายสมศักดิ์
เสือบุญทอง

กรรมการกลาง

นายสุรพล
กำพลานนท์วัฒน์

กรรมการกลาง

นางนงเยาว์
เนตรประสิทธิ์

กรรมการกลาง

นายมนิตย์
สีฆสัมบันน์

กรรมการกลาง

นายธนัท
โฆษะวิสุทธิ์

กรรมการกลาง

ดร.กัลยาณี
ธรรมจารีย์

กรรมการกลาง

นายธนกฤต
กิตติธรรมกุล

กรรมการกลาง

นางสุวรินทร์
พงศกร

กรรมการกลาง

นายภูมิกิตติ์
รักแต่งาม

กรรมการกลาง

นายเอกสิทธิ์
งามพิเชษฐ์

กรรมการกลาง

ดร.วสุเชษฐ์
โสภณเสถียร

กรรมการกลาง

นางสุพัตรา
จิราธิวัฒน์

นายวิโรจน์
สิตประเสริฐนันท์

นายทาลูน
เท็ง

กรรมการกลาง

นางสาวปัญจมา
ประภาพันธศักดิ์

mersin escort -

mobil seo

- deneme bonusu veren siteler - Kiralık bahis sitesimersin escort -

mobil seo

- deneme bonusu veren siteler - Kiralık bahis sitesi
Loading...