นายแพทย์สมชัย
เจียรนัยศิลป์

รองประธานฝ่ายงานบริหาร
signature

ว่าที่ ร.ต.เอนก
นุรักษ์

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาภูมิภาค
signature

นายสุทธิพงศ์
เผื่อนพิภพ

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ
signature

นางสมทรง
สัจจาภิมุข

รองประธานฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษ
signature

นางศิริรัตน์
เด่นวรพงษาสุข

รองประธานฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
signature

นายวิชิต
ประกอบโกศล

รองประธานฝ่ายการตลาด
signature

นางมาริสา
สุโกศล หนุนภักดี

รองประธานฝ่ายที่พักแรม
signature

นายสุรวัช
อัครวรมาศ

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธเนศ
วรศรัณย์

รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์

นายโสพนา
บุญสวยขวัญ

รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์
mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

Loading...