คำแนะนำการสมัครสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 กำหนดว่า

ข้อ 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่

 1. สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมการ ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
 2. กรรมการของสมาคมทั้งหมดจำนวนเกินกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และ
 3. สมาชิกของสมาคมทั้งหมดเกินกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย

หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ดังนี้

 1. หนังสือรับรองและข้อบังคับการจดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมายไทย
 2. บัญชีรายชื่อและสัญชาติของคณะกรรมการทั้งหมดของสมาคม
 3. บัญชีรายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
 4. สมาชิกสามัญต้องมีการดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีรายงานการประชุมสามัญประจำปีและงบการเงินประจำปีของปีล่าสุด
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกที่เห็นชอบให้มีการสมัครสมาชิก สทท.

ข้อ 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

 1. สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมการ ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มิใช่สมาคมตามข้อ 1.  หรือ
 2. สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว  หรือ
 3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ
 4. บุคคลซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ดังนี้

 1. กรณีสมาคมตามกฎหมายต่างประเทศ
  • หนังสือรับรอง ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์การจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมคำแปลเป็น ภาษาไทย
  • บัญชีรายชื่อและสัญชาติของคณะกรรมการทั้งหมด
  • บัญชีรายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
  • สมาชิกวิสามัญต้องมีการดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกที่เห็นชอบให้มีการสมัครสมาชิก สทท.
 2. กรณีนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
   • หลักฐานของนิติบุคคลไทยต้องมีนายทะเบียนรับรองความถูกต้องไม่เกินกำหนด 3 เดือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนของนิติบุคคล ที่ประสงค์ให้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะสมาชิกวิสามัญ
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 3. กรณีบุคคลธรรมดา
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน และ
  • ผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์อื่น ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค่าสมัครและค่าบำรุงประจำปี

 1. ค่าสมัครแรกเข้าสำหรับสมาชิกสามัญ รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และสมาชิกวิสามัญ รายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 2. ค่าบำรุงประจำปี สำหรับสมาชิกสามัญ ปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สำหรับสมาชิก
  วิสามัญปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าบำรุงประจำปี ให้เริ่มนับจากวันที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป โดยสมาชิกที่สมัครเข้าในครึ่งหลังของปีให้ชำระค่าบำรุงสมาชิกเพียงครึ่งหนึ่งของค่าบำรุงสมาชิกในปีนั้นๆ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบ สทท.1 – ใบสมัครสมาชิกสามัญ

แบบ สทท.2 – ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ(สมาคม)

แบบ สทท.3 – ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ(นิติบุคคล)

แบบ สทท.4 – ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ(บุคคล)

mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

Loading...