คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

Read More

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

          ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ประกาศเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีเอนก  นุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายเชียรสงค์  ศรีสวัสดิ์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ต.ประชา  รัตนพันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พ้นวาระ ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น

          คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                    Ÿ  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสภา

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                    Ÿ  เป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการการเมือง

                    Ÿ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    Ÿ  เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ                                

                    Ÿ  เป็นบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิกถอนการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

          เงื่อนไขเฉพาะ

                    Ÿ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    Ÿ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

                    Ÿ  มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

          วาระการดำรงตำแหน่ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีโดยนับจากปีปฏิทิน(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566)

          แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมแสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

         การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ  Download ใบสมัครได้ทาง Website  www.thailandtourismcouncil.org

 

         การยื่นใบสมัคร

 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 2. โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) รวมทั้งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง (ที่อยู่ด้านล่าง) และส่งสำเนามาที่ info@thailandtourismcouncil.org

                                                              

 

                                                 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                               ที่อยู่  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น17

                                               1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

                                                     เขตราชเทวี กทม 10400

 

               วงเล็บมุมซอง “การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

Read More

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

         ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ประกาศเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดกำแพงเพชร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ ดร.วิชา จันทร์เชื้อ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร และ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรหรือผู้แทน ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พ้นวาระ ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น

          คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร  ดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                    Ÿ  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสภา

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                    Ÿ  เป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการการเมือง

                    Ÿ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    Ÿ  เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ                                

                    Ÿ  เป็นบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิกถอนการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

         เงื่อนไขเฉพาะ

                    Ÿ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    Ÿ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

                    Ÿ  มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

          วาระการดำรงตำแหน่ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีโดยนับจากปีปฏิทิน(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566)

          แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมแสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

        การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ  Download ใบสมัครได้ทาง Website  www.thailandtourismcouncil.org

 

        การยื่นใบสมัคร

 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 2. โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) รวมทั้งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง

                                                              

 

                                                 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร

                                               ที่อยู่  58 ถนนเทศบาล2 ซอย 1 ตำบลในเมือง

                                                       อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 

               วงเล็บมุมซอง “การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

                                                                                               

Read More

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ประกาศเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  นายชัย    อรุณานนท์ชัย เป็นประธานคณะกรรมการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยาหรือผู้แทน ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พ้นวาระ ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น

          คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                    Ÿ  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสภา

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                    Ÿ  เป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการการเมือง

                    Ÿ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    Ÿ  เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ                               

                    Ÿ  เป็นบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิกถอนการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

         เงื่อนไขเฉพาะ

                    Ÿ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    Ÿ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

                    Ÿ  มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

          วาระการดำรงตำแหน่ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีโดยนับจากปีปฏิทิน(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566)

          แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมแสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมด้วย ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ  Download ใบสมัครได้ทาง Website  www.thailandtourismcouncil.org

 

         การยื่นใบสมัคร

 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 2. โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) รวมทั้งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง

                                                              

 

                                                 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                               ที่อยู่  126 หมู่ 3 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค       ถนนสายเอเชีย                                                         ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

               วงเล็บมุมซอง “การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                               

Read More

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

         ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ประกาศเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมี  นายอดุลย์ชัย   รักดำ เป็นประธานคณะกรรมการ นายสาธิต    บุญทอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดน่านหรือผู้แทน ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พ้นวาระ ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น

          คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                    Ÿ  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสภา

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

                    Ÿ  เป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการการเมือง

                    Ÿ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    Ÿ  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    Ÿ  เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ                               

                    Ÿ  เป็นบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิกถอนการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

         เงื่อนไขเฉพาะ

                    Ÿ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    Ÿ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

                    Ÿ  เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

                    Ÿ  มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

          วาระการดำรงตำแหน่ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีโดยนับจากปีปฏิทิน(พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566)

          แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมแสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สังเกตการณ์จาก สทท. สมาคม และกลุ่มหรือชมรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

          การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ  Download ใบสมัครได้ทาง Website  www.thailandtourismcouncil.org

          การยื่นใบสมัคร

 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 2. โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ( ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) รวมทั้งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง                                              

                                                 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน

                                               ที่อยู่  309 อาคารเฮือนกำกิ๋น ถนนสุมนเทวราช

                                               ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

               วงเล็บมุมซอง “การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

Read More
mersin escort -

mobil seo

- Goley90 Güncel Giriş - instagram gerçek beğeni satın al - buy facebook followers - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - postegro web - istanbul escort - sahabet kayıt - loodgieter rotterdam - uçak oyunu bahis - xhamster - buy followers twitter - dizi izle - buy starlink kit - twitch view botsmersin escort -

mobil seo

- Goley90 Güncel Giriş - instagram gerçek beğeni satın al - buy facebook followers - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - postegro web - istanbul escort - sahabet kayıt - loodgieter rotterdam - uçak oyunu bahis - xhamster - buy followers twitter - dizi izle - buy starlink kit - twitch view bots
Loading...